Beleid Aanvaardbaar Gebruik | Wedo
Dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik beschrijft de voorwaarden waaronder je toegang hebt tot onze Diensten en is van toepassing zodra je toegang krijgt tot en/of gebruik maakt van Wedo.

Raadpleeg de Gebruikersovereenkomst voor de betekenis van de gedefinieerde woorden.

1. Beperkte activiteiten

1.1 U mag onze Services alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze Services niet gebruiken:

 1. Op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving, of die ervoor zorgt dat Wedo in strijd handelt met de toepasselijke wet- of regelgeving
 2. Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft
 3. met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen of trachten te berokkenen;
  voor iets dat beledigend of schadelijk is, of niet voldoet aan onze inhoudsnormen
 4. Voor ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of enige andere vorm van spam
 5. Handelen in schadelijke programma's zoals virussen, spyware of soortgelijke computercode die ontworpen is om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden
 6. Op enigerlei wijze die plaatselijk of internationaal toepasselijke belastingen zou ontduiken of belastingontduiking zou vergemakkelijken.

1.2 Niet-ondersteunde bedrijven en transacties

De onderstaande beperkingen zijn niet van toepassing op wettige transacties met de Wedo Card. Voor meer informatie over het aanvaardbare gebruik van de Wedo Card verwijzen wij u naar het Wedo Card Supplement bij de Klantenovereenkomst.

Wij ondersteunen geen bedrijven of transacties die betrokken zijn bij een van de volgende categorieën, dergelijke bedrijven of transacties kunnen worden geweigerd. Hoewel deze lijst representatief is, is zij niet exhaustief, en wij behouden ons het recht voor om onze diensten te weigeren aan klanten die onze risicotolerantie overschrijden.

1.2.1 Gereglementeerde of illegale producten en diensten

 1. Inhoud voor volwassenen.
  Pornografie en andere visuele inhoud met expliciet seksuele handelingen.
  Diensten van sexuele aard (webcam shows, live chats, prostitutie, escorts, enz).
  Seksueel georiënteerde etablissementen (massagesalons, stripclubs, gentleman's clubs).
 2. Alcoholzaken.
  Betalingen voor de verkoop van alcohol aan detailhandelaren worden niet gesteund.
 3. Tabaksproducten.
 4. Cannabis.
  Producten die CBD bevatten.
  Alle andere producten of diensten in verband met de handel in legale marihuana.
 5. Bepaalde gereglementeerde stoffen of andere producten die een risico voor de veiligheid van de consument inhouden.
  Slimme drugs, nootropische supplementen.
  Stoffen met vergelijkbare effecten als illegale drugs (kratom, khat, enz.)
  Anabole steroïden en peptiden.
 6. Drugsparafernalia.
  Alle uitrusting, producten of materialen die bestemd zijn voor het maken, gebruiken of verbergen van drugs
 7. Farmaceutische producten.
  Nutraceutica, pseudo-farmaceutica en andere producten die onredelijke gezondheidsclaims maken die niet zijn goedgekeurd of gecontroleerd door de toepasselijke regelgevende instantie.
  Online-apotheken.
  Farmaceutische geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.
  Betalingen voor de verkoop van farmaceutische producten aan klanten in de detailhandel worden niet ondersteund.
 8. Chemische producten.
  chemische basisproducten.
 9. Nagemaakte of niet-geautoriseerde goederen.
  Ongeoorloofde verkoop van designer- en/of merkproducten.
  Verkoop van illegaal geïmporteerde of geëxporteerde goederen.
 10. Gokken.
  Loterijen.
  Fantasiesporten met geldprijzen.
  Kansspelen met geldprijzen.
  Verkoop van in-game valuta door niet-geautoriseerde verkopers.
  Elk type van gokken betalingen of bedrijven met betrekking tot Turkije, de Verenigde Staten, Canada, de Verenigde Arabische Emiraten of Singapore.
  Elk ander type van bedrijven gerelateerd aan gokken, naar eigen goeddunken van Wedo.
 11. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.
  Elk product of dienst dat rechtstreeks inbreuk maakt of vergemakkelijkt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, eigendomsrecht of privacyrecht van een derde partij.
 12. Producten en diensten die niet legaal zijn in het rechtsgebied waar zij worden aangeboden.

1.2.2 Financiële en andere professionele diensten

 1. Binaire opties.
 2. Escrow diensten.
  Gebruik van de Wedo Borderless rekening als escrow rekening.
 3. Ondernemingen die betrokken zijn bij de uitwisseling van of handel in cryptocurrencies, of andere virtuele valuta's.
  Met inbegrip van betalingen met het oog op de aankoop van cryptocurrencies
 4. Marktplaatsen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte en/of de Europese Unie of de Verenigde Staten.
 5. Geldtransportbedrijven, of bedrijven die de activiteit uitoefenen van:
  Het exploiteren van een wisselkantoor of geldwisseldienst.
  Het overmaken van geld, of een voorstelling van geldswaarde, voor rekening van derden.
  Verzilveren van cheques.
  Het verwerken van betalingen.
 6. Platforms die de handel in en/of de uitwisseling van FX/CFD/opties mogelijk maken
 7. Shell banken.
 8. Superannuation fondsen.
 9. Syndicaten.
 10. Trust en zakelijke dienstverleners die betrokken zijn bij:
  Openen van rekeningen namens andere bedrijven.
  Offshore oprichting van vennootschappen.
  Het gebruik van gevolmachtigde bestuurders en/of aandeelhouders om de eigendom van een bedrijf te verhullen.
 11. Alle andere financiële diensten die zonder vergunning worden verleend, wanneer een vergunning vereist is.

1.2.3 Andere beperkte activiteiten

 1. IPTV en VOIP-diensten.
 2. Personen, entiteiten of landen die aan internationale sancties zijn onderworpen.
 3. Wapens, militaire en semi-militaire goederen en diensten.
  Wapens (met inbegrip van wapens van historische betekenis), militaire software, of andere goederen of diensten die zijn bestemd voor militair gebruik.
 4. Non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen uit landen buiten Canada, de Europese Economische Ruimte en/of de Europese Unie, Zwitserland, de VS, Australië of Nieuw-Zeeland.
  Niet-geregistreerde liefdadigheidsinstellingen worden vanuit geen enkele regio ondersteund.
 5. Trusts en stichtingen uit landen buiten Canada, de Europese Economische Ruimte en/of de Europese Unie, Zwitserland, de Verenigde Staten, Australië of Nieuw-Zeeland.
 6. Handel in aan beperkingen onderworpen en/of bedreigde diersoorten en daarvan afgeleide producten.
 7. Multi-level marketing, piramidespelen, snel rijk worden, verwijzingsmarketing.
 8. Met inbegrip van alle andere diensten die onredelijk hoge beloningen beloven.
  De in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde olie-, gas- en scheepvaartmaatschappijen, alsmede aanverwante activiteiten.
 9. Bedrijven met betrekkingen of activiteiten die direct of indirect verband houden met Cuba
 10. Surrogaat bedrijven.
 11. Beperkingen op basis van valuta, zoals uiteengezet in diverse FAQ-pagina's.

1.3 U stemt er ook mee in:

 1. Geen enkel deel van onze Diensten te kopiëren of te gebruiken in strijd met de bepalingen van onze Gebruikersovereenkomst.
 2. Niet ongeoorloofd toegang te verkrijgen, te hinderen, te beschadigen, of te verstoren:
  enig deel van onze Diensten
 3. alle apparatuur of netwerken waarop onze Website is opgeslagen;
  alle software die wordt gebruikt bij de levering van onze Diensten
 4. apparatuur, netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.
 5. Je Wedo Account niet te gebruiken op een manier die waarschijnlijk zal resulteren in klachten, geschillen, terugboekingen, chargebacks of andere aansprakelijkheden voor Wedo, andere Klanten, derden, of jou.

1.4 U mag uw Wedo Rekeningnummer alleen gebruiken om geld te ontvangen op uw Wedo Account voor de volgende doeleinden:

 1. Uw eigen salaris en/of loon ontvangen
 2. Uitbetalingen ontvangen van e-commerce en freelancer platforms
 3. het ontvangen van betalingen van familie, vrienden of andere personen die u voor persoonlijke doeleinden kent
 4. Ontvangen van betalingen van uw cliënten en andere derden ten behoeve van zakelijke betalingen.
 5. Je mag je persoonlijke Wedo-account niet gebruiken om zakelijke betalingen te ontvangen.

2. Inhoudelijke normen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze Diensten (bijdragen).

2.1 Bijdragen moeten:

 1. Wees nauwkeurig.
 2. oprecht zijn (wanneer zij meningen verkondigen);
 3. Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden geplaatst, of waarop zij betrekking hebben.

2.2 Bijdragen mogen niet:

 1. materiaal bevatten dat lasterlijk is
 2. materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is
 3. Seksueel expliciet materiaal promoten
 4. Geweld bevorderen
 5. discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd te bevorderen;
 6. Inbreuk maken op een auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon
 7. iemand zou kunnen misleiden
 8. is gedaan in strijd met een wettelijke verplichting tegenover een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht
 9. Illegale activiteiten bevorderen
 10. Misbruik maken, bedreigend zijn, inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken;
 11. andere personen zou kunnen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren
 12. gebruikt worden om u uit te geven voor een andere persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een andere persoon verkeerd voor te stellen
 13. De indruk wekken dat ze betrekking hebben op Wedo, als dit niet het geval is;
  Onwettige handelingen zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik bepleiten, promoten of helpen.

3. Schorsing en beëindiging

Alleen wij zullen bepalen of er sprake is van een schending van dit Beleid Aanvaardbaar Gebruik door uw gebruik van onze Diensten.

3.1 Wij nemen overtreding van dit beleid serieus en kunnen de volgende maatregelen nemen:

 1. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze Diensten te gebruiken
 2. uw betalingsopdrachten op te schorten of te annuleren en andere maatregelen te nemen die wij noodzakelijk achten
 3. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van een posting of materiaal dat door u is geüpload
 4. Uitvaardiging van een waarschuwing
 5. Juridische stappen tegen u, met inbegrip van procedures voor de vergoeding van alle kosten op "all expenses"-basis
 6. Melding en openbaarmaking van informatie aan rechtshandhavingsinstanties.

4. Wijzigingen in het beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Wij kunnen dit Beleid Aanvaardbaar Gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren, aangezien deze wettelijk bindend voor u is.